Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2023 r

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

My Vulkan Vegas ("Spółka", "my", "nas" lub "nasz").

Obsługujemy stronę internetową vulkanvegas100.pl ("Witryna"), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają odnośniki do nich ("Warunki prawne") (łącznie "Usługi").

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod adresem +357-25-654-268, e-mail pod adresem support@vulkanvegas.com, lub pocztą na adres Poland, Gdańsk, ul. Matecznikowa 12, Poland.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik"), a Vulkan Vegas, dotyczące dostępu użytkownika do Usług i korzystania z nich. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, MA WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach, aktualizując datę "Ostatniej aktualizacji" niniejszych Warunków prawnych, a użytkownik zrzeka się wszelkich praw do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał zmianom w zmienionych Warunkach prawnych i zostanie uznany za poinformowanego o tych zmianach i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Usług po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków prawnych.

Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług ani rejestrować się w nich.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celu zachowania ich w swojej dokumentacji.

1. NASZE USŁUGI

Informacje dostarczane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które podlegałoby wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie "Treści"), a także zawartych w nich znaków towarowych, znaków usługowych i logo ("Znaki").

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treści i Znaki są dostarczane w ramach Usług lub za ich pośrednictwem "TAK JAK SĄ", wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Korzystanie z naszych Usług

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji "DZIAŁANIA ZABRONIONE", udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na:

wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli użytkownik chce w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, powinien skierować swoją prośbę do: +357-25-654-268. Jeśli kiedykolwiek udzielimy użytkownikowi pozwolenia na publikowanie, powielanie lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, użytkownik musi zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas publikowania, powielania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usług, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Jakiekolwiek naruszenie tych Praw Własności Intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków Prawnych, a prawo użytkownika do korzystania z naszych Usług natychmiast wygaśnie.

Zgłoszenia

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą sekcją i sekcją "DZIAŁANIA ZABRONIONE" przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam dajesz i (b) obowiązki, które masz, gdy publikujesz lub przesyłasz jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, opinię lub inne informacje dotyczące Usług ("Zgłoszenia"), użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej do takich Zgłoszeń. Użytkownik zgadza się, że będziemy właścicielem Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje lub przesyła: Przesyłając nam Materiały za pośrednictwem dowolnej części Usług, użytkownik:

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Zgłoszenia i wyraźnie zgadza się zwrócić nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść z powodu naruszenia przez użytkownika (a) niniejszego punktu, (b) praw własności intelektualnej osób trzecich lub (c) obowiązującego prawa.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (2) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (3) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych niż ludzkie, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (4) użytkownik nie będzie korzystał z Usług w żadnym nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (5) korzystanie przez użytkownika z Usług nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług użytkownik zgadza się nie

5. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi nie oferują użytkownikom możliwości przesyłania lub publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładem"). Wkład może być widoczny dla innych użytkowników Usług i za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przekazywane przez użytkownika Treści mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższych postanowień stanowi naruszenie niniejszych Warunków prawnych i może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Usług.

6. LICENCJA NA WKŁAD

Użytkownik i Usługi zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Usług, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie informacje zwrotne w dowolnym celu bez rekompensaty dla użytkownika.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do wkładu użytkownika. Użytkownik zachowuje pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z jego Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub deklaracje zawarte we Wkładach użytkownika w jakimkolwiek obszarze Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Usługi i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z jego Wkładem.

7. WITRYNY I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych ("Witryny osób trzecich"), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do osób trzecich lub od nich pochodzące ("Treści osób trzecich"). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek Treści osób trzecich publikowane, dostępne za pośrednictwem Usług lub instalowane z Usług, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki w zakresie prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie lub zezwolenie na korzystanie lub instalowanie jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści osób trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robi to na własne ryzyko i powinien mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne nie mają już zastosowania. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Usług lub odnoszącymi się do wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z Usług. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich, a użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto, użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści osób trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami osób trzecich.

8. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Usług lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności: /privacy/. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane w Poland. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa w innych regionach świata Poland, poprzez dalsze korzystanie z Usług użytkownik przekazuje swoje dane do Poland, a użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie i przetwarzanie jego danych do Poland.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Usług. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod swoim imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym imieniem i nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

11. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów lub konieczności przeprowadzenia konserwacji związanej z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich podczas przestojów lub przerw w świadczeniu Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki prawne podlegają i są definiowane zgodnie z prawem polskim. Vulkan Vegas a użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Warszawie do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami prawnymi.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy "Spór" i łącznie "Spory") wniesionych przez użytkownika lub przez nas (indywidualnie "Strona" i łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego wynegocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną ze Stron.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami prawnymi, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, ważności lub rozwiązania, będą kierowane do i ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem tego ICAC, który w wyniku odwołania się do niego jest uważany za część niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi 1. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Baku, Poland. Językiem postępowania będzie język angielski. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków Prawnych jest prawo materialne Etiopii Poland.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) arbitraż nie może być łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania Sporów na zasadzie powództwa zbiorowego ani do korzystania z procedur powództwa zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wnoszenia Sporów w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż w przypadku jakiegokolwiek Sporu objętego częścią niniejszego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

14. KOREKTY

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

15. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH LUB KORZYSTANIE Z NICH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB TYM PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

16. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

17. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w związku z którymi użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowie.

18. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane przesyłane przez użytkownika do Usług w celu zarządzania świadczeniem Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy użyciu Usług. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

19. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

20. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między nami a użytkownikiem. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za oddzielne od niniejszych Warunków prawnych i nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług między użytkownikiem a nami nie powstaje stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani agencji. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na ich sporządzenie. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony wynikających z elektronicznej formy niniejszych Warunków prawnych oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków prawnych.

21. KONTAKT

W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, prosimy o kontakt pod adresem:

Vulkan Vegas Poland, Gdańsk, ul. Matecznikowa 12 Poland

Telefon: +357-25-654-268

+357-25-654-268